ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

       โรงเรียนเพิ่มวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนาทักษะชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน