ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกรายงานผลการไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.21 KB 47
บันทึกรายงานผลการไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน.docx Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 47
บันทึกขออนุญาตไปราชการ.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.51 KB 44
บันทึกขออนุญาตไปราชการ.docx Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 47
บันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน.pdf 43
บันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน.docx Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 43
เเบบฟอร์มเอกสารราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.22 MB 48
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบลงลายมือชื่อการรับเงินระดมทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 247.25 KB 40
โครงการปีงบประมาณ 2563 74
แบบอนุมัติโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.94 KB 117
แบบใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.01 KB 102
หนังสือขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.7 KB 98
กลุ่มบริหารวิชาการ
ตารางสอนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.11 KB 74
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.19 KB 77
งานประชาสัมพันธ์
ส่งสรุปรูปภาพกิจกรรมของครู 59
แบบฟอร์มการจัดทำประชาสัมพันธ์กิจกรรม Unkown Document ขนาดไฟล์ 776.29 KB 61