ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.01 KB 68811
หนังสือขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.7 KB 68807
กลุ่มบริหารวิชาการ
ตารางสอนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.11 KB 68784
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.19 KB 68798
กลุ่มบริหารทั่วไป
หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.42 KB 20431
งานประชาสัมพันธ์
ส่งสรุปรูปภาพกิจกรรมของครู 68769
แบบฟอร์มการจัดทำประชาสัมพันธ์กิจกรรม Unkown Document ขนาดไฟล์ 776.29 KB 68770
กลุ่มนโยบายและแผนงาน
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 35.54 KB 68694
โครงการปีงบประมาณ 2563 68787
แบบอนุมัติโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.49 KB 68840
อื่นๆ
บันทึกรายงานผลการไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.21 KB 68758
บันทึกรายงานผลการไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน.docx Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 68762
บันทึกขออนุญาตไปราชการ.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.51 KB 68751
บันทึกขออนุญาตไปราชการ.docx Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 68758
บันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน.pdf 68752
บันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน.docx Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 68753
เเบบฟอร์มเอกสารราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.22 MB 68755