ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 ก.ค.61 รับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
           วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 น. โรงเรียนเพิ่มวิทยา นำโดย ท่านผู้อำนวยการธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การบริหารการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (กตปน.) โดยคณะกรรมการได้ไปเยี่ยมชมการปลูกเมล่อนและผักไฮโดรโปนิกส์ของโรงเรียน จากท่านผู้อำนวยการนำเสนอผลการบริหารจัดการศึกษาด้านการบริหาร งานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล งานบริหารทั่วไป ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของโรงเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อคณะกรรมการ ในนามโรงเรียนเพิ่มวิทยาขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2561,15:32   อ่าน 185 ครั้ง