ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 ม.ค.62 ทัศนศึกษา ณ นาเฮียไช้ จ.สุพรรณบุรี
         วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 โรงเรียนเพิ่มวิทยาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) จ.สุพรรณบุรี โดยนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 เข้าร่วมจำนวน 200 คน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 5 ฐานกิจกรรม ได้แก่ 1. ชมเรือนไทย 2. การละเล่นไทย 3. นั่งรถชมวิว 4. กิจกรรมดำนา 5. กิจกรรมทำขนมไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง อย่างสนุกสนาน และสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นเองอย่างต่อเนื่อง เกิดความสนุกสนาน ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสากลโลก กิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้รับความรู้ และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2562,10:02   อ่าน 1844 ครั้ง