ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 มี.ค.64 โครงการค่ายคุณธรรม “ เพิ่มวิทย์จิตอาสารักษ์โรงเรียน”
     นายอดุลย์ เย็นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา พร้อมด้วยคณะครู จัดโครงการค่ายคุณธรรม “ เพิ่มวิทย์จิตอาสารักษ์โรงเรียน”ขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยเสริมสร้างความรู้และทักษะในการดํารงชีวิตให้แก่นักเรียน ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ได้รับเกียรติจาก กำนันสัญญา เอี่ยมพิมพันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม พร้อมด้วยคณะแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด โดยแบ่งนักเรียนเป็นฐานกิจกรรม จำนวน 8 ฐาน และได้รับความอนุเคราะห์ความรู้จากวิทยากร ดังนี้ นายนิกร ก้อนทอง ให้ความรู้ด้านงานไม้ นายนิรัญ ไถ้บ้านกวย ให้ความรู้ด้านงานปูน คณะวิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นายวิฑูร มลิวัลย์  ,นายวชรพัฒน์ สุกใส ,นายมนตรี สกุณี , นางสาวปุณยภา ชัยมาลา,นางสาวรุ่งทิพย์ วันทอง,นายจำรูญ สายหยุด ให้ความรู้ด้านงานไฟฟ้า นางสมควร  ซอยกระโทก ให้ความรู้ด้านการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตลอดกิจกรรมนักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน

โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2564,22:54   อ่าน 790 ครั้ง