ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
          ด้วยโรงเรียนเพิ่มวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ดังนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560  เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5965  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จึงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2562,09:56   อ่าน 45 ครั้ง