ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศ

 

 


ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 ประจำปีการศึกษา 2563 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19

                                             **************************

                      ตามที่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 อันส่งผลกระทบต่อกระบวนการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ได้แจ้งแนวทางการรับนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้รับสมัครนักเรียนในวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 นั้น

โรงเรียนเพิ่มวิทยา จึงขอยกเลิกประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทนเพื่อให้การดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แนวปฏิบัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จึงกำหนดรายละเอียด  ในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

 

 

1.    จำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 80 คน

1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 80 คน

 

2.      คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1)      สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ

                     เทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า

2)      สถานะโสด

2.2   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1)      สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ     

                     เทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า

2)      สถานะโสด

 

3.      หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

            นักเรียน

1)    สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)              จำนวน 1 ชุด

 2) สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน                          จำนวน 1 ชุด

/3) สำเนาทะเบียนบ้าน...

 3) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน                            จำนวน 1 ชุด

 4) สำเนาสูติบัตรนักเรียน                                   จำนวน 1 ชุด

 5) รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว                                   จำนวน 3 รูป

           บิดา-มารดา

      6) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา                                 จำนวน 1 ชุด

      7) สำเนาทะเบียนบ้านมารดา                              จำนวน 1 ชุด

  ผู้ปกครอง(กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา-มารดา)

      8) สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง                         จำนวน 1 ชุด

      9) สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง                          จำนวน 1 ชุด

     หมายเหตุ เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

 

4.      วันที่รับสมัคร

               วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563

 

5.      วิธีการรับสมัคร

               การบันทึกข้อมูลสมัครเข้าเรียนโรงเรียนเพิ่มวิทยา ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

                   1)  เว็บไซต์โรงเรียนเพิ่มวิทยา www.permwit.ac.th

                   2)  ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของโรงเรียน

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  : gg.gg/ids6s

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  : gg.gg/ie1gc

3)  facebook : โรงเรียนเพิ่มวิทยา

 

     6.  ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 และรายละเอียดการรับมอบตัว

               ภายใน วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563

 

     7.  วันมอบตัว

               7.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 (ตามรายละเอียดการรับมอบตัว)

               7.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2563 (ตามรายละเอียดการรับมอบตัว)

 

 

 

                                             ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2563,14:41   อ่าน 201 ครั้ง