กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกนกพร พลชัย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายคุณากร สังข์พญา
ครูชำนาญการ