ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายคุณากร สังข์พญา
ครู คศ.2

นางกนกพร พลชัย
ครู คศ.1