กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกนกพร พลชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายคุณากร สังข์พญา
ครู คศ.2

นางสาวกอแก้ว สงวนศรี
ครูอัตราจ้าง