ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายคุณากร สังข์พญา
ครู คศ.2

นางกนกพร พลชัย
ครู คศ.1

นางสาวกอแก้ว สงวนศรี
ครูอัตราจ้าง