ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณัฐธยา เอี่ยมสีใส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุภาวดี ชูราศรี
ครู คศ.1