ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนภัสวรรณ ระงับจิตต์
ครู คศ.1

นางสาวณัฐธยา เอี่ยมสีใส
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรทัย ชมภูนิช
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน