กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวณัฐธยา เอี่ยมสีใส
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุภาวดี ชูราศรี
ครูชำนาญการ