ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ อุยยาหาญ
ครู คศ.1

นางสาวขวัญศิริ รัตนาชาตรี
ครู คศ.1

นายชัยณรงค์ ใจวงค์ด้วง
ครูผู้ช่วย