ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิมพ์ใจ อุยยาหาญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิกานดา จันทประดิษฐ
ครู คศ.3

นางสาวขวัญศิริ รัตนาชาตรี
ครู คศ.1

นายคมสัน จันทร์แดง
ครู คศ.2

นายชัยณรงค์ ใจวงค์ด้วง
ครู คศ.1