กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิมพ์ใจ อุยยาหาญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิกานดา จันทประดิษฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขวัญศิริ รัตนาชาตรี
ครูชำนาญการ

นายคมสัน จันทร์แดง
ครูชำนาญการ

นางสาววรางคณา ทองโกมล
ครูอัตราจ้าง