ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิมพ์ใจ อุยยาหาญ
ครู คศ.1

นางสาววิกานดา จันทประดิษฐ
ครู คศ.3

นายคมสัน จันทร์แดง
ครู คศ.2

นางสาวขวัญศิริ รัตนาชาตรี
ครู คศ.1

นายชัยณรงค์ ใจวงค์ด้วง
ครู คศ.1

นางสาววราลี ทองอ่อน
ครูอัตราจ้าง