ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ อุยยาหาญ
ครู คศ.1

นางสาวขวัญศิริ รัตนาชาตรี
ครู คศ.1

นายชัยณรงค์ ใจวงค์ด้วง
ครู คศ.1

นางสาววราลี ทองอ่อน
ครูอัตราจ้าง