ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางวรรณา ศรีภู่