ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่