ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายแสง เทียมแก้ว