ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไชยยศ คชินทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศิวพร เสณะเปรม
ครู คศ.2

นางสาวพรพิชชา สำราญทรัพย์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐปภัสร์ คชินทร
ครูอัตราจ้าง