ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิรันดร์ เพียรชนะ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิธิวิทย์ แก้วสมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง