ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุธี สุริยกานนท์
ครู คศ.2

นายวีระธนา อยู่กลั่นเถื่อน
ครูอัตราจ้าง