ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางณฐภัทร พรมมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ