ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางณฐภัทร พรมมา
ครู คศ.3

นายคมสัน จันทร์แดง
ครู คศ.1

นางสาววิกานดา จันทประดิษฐ
ครู คศ.2