กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางณฐภัทร พรมมา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ