ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางณฐภัทร พรมมา
ครู คศ.3

นางสาววิกานดา จันทประดิษฐ
ครู คศ.2

นายคมสัน จันทร์แดง
ครู คศ.1