ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑามาศ ถึกจีน
ครูผู้ช่วย

นายมิ่งขวัญ สมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง