กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑามาศ ถึกจีน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายมิ่งขวัญ สมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง