ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพลพจน์ พรมมา
ครู คศ.3

นางสาวรัชยา ไพฑูรย์สุวรรณ
ครู คศ.1

นางภารณี มีซิน