ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ทุกระดับชั้น)
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
09 เม.ย. 64 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รับประกาศนียบัตร
08 เม.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
05 เม.ย. 64 ถึง 07 เม.ย. 64 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
05 เม.ย. 64 ประกาศผลการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6