ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 ส.ค. 61 ถึง 20 ส.ค. 61 กิจกรรมเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
10 ส.ค. 61 กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
03 ส.ค. 61 กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
25 ก.ค. 61 แห่เทียนเข้าพรรษา
18 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2561
21 มิ.ย. 61 วันไหวครู/วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย