ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560
29 ก.ย. 60 งานมุทิตาจิตครูเกษียณ
13 พ.ย. 60 ถึง 14 พ.ย. 60 เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
22 พ.ย. 60 ถึง 24 พ.ย. 60 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือท่าเสด็จ จ.กาญจนบุรี
22 พ.ย. 60 ถึง 24 พ.ย. 60 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.ปลาย