ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ธ.ค. 64 ถึง 29 ธ.ค. 64 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564
01 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (แบบออนไลน์)
31 ต.ค. 64 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2564