ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 ม.ค. 62 ถึง 16 ม.ค. 62 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561
11 ม.ค. 62 ทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) จ.สุพรรณบุรี