ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ก.ค. 65 ถึง 22 ก.ค. 65 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565