ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (ทุกระดับชั้น)
08 เม.ย. 62 มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
31 มี.ค. 62 ถึง 14 พ.ค. 62 ปิดภาคเรียน
29 มี.ค. 62 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้่นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
25 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียน ม. และ ม.4
22 มี.ค. 62 ถึง 23 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียน ม. และ ม.4
18 มี.ค. 62 ถึง 22 มี.ค. 62 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 สอบแก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส.
15 มี.ค. 62 ประกาศผลการเรียนและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561