ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 ก.ค. 62 ถึง 24 ก.ค. 62 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2562
11 ก.ค. 62 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา