ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 มิ.ย. 66 ถึง 16 มิ.ย. 66 กิจกรรมการแก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส. ครั้งที่ 1