ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 มี.ค. 61 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนเพิ่มวิทยา
26 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560