ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 เม.ย. 63 ประกาศผลการเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
ประกาศผลการเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
โรงเรียนเพิ่มวิทยา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพิ่มวิทยา
07 เม.ย. 63 รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเพิ่มวิทยา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพิ่มวิทยา
06 เม.ย. 63 รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเพิ่มวิทยา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพิ่มวิทยา
31 มี.ค. 63 พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนเพิ่มวิทยา กลุ่มบริหารวิชาการ / งานกิจการนักเรียน
30 มี.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเพิ่มวิทยา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพิ่มวิทยา
29 มี.ค. 63 สอบเข้าเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
สอบเข้าเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเพิ่มวิทยา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพิ่มวิทยา
28 มี.ค. 63 สอบเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
สอบเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเพิ่มวิทยา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพิ่มวิทยา
21 มี.ค. 63 ถึง 25 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเพิ่มวิทยา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพิ่มวิทยา
20 มี.ค. 63 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่ไม่ผ่านการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ (จบไม่พร้อมรุ่น)
โรงเรียนเพิ่มวิทยา / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพิ่มวิทยา
20 มี.ค. 63 ประกาศผลการสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ประกาศผลการสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
โรงเรียนเพิ่มวิทยา / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพิ่มวิทยา
17 มี.ค. 63 ถึง 18 มี.ค. 63 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สอบแก้ตัวครั้งที 2
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สอบแก้ตัวครั้งที 2
โรงเรียนเพิ่มวิทยา / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพิ่มวิทยา
17 มี.ค. 63 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สอบไม่ผ่านแก้ตัวครั้งที่ 1 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
โรงเรียนเพิ่มวิทยา / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพิ่มวิทยา
17 มี.ค. 63 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
โรงเรียนเพิ่มวิทยา / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพิ่มวิทยา
12 มี.ค. 63 ถึง 15 มี.ค. 63 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
โรงเรียนเพิ่มวิทยา / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพิ่มวิทยา
12 มี.ค. 63 ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
โรงเรียนเพิ่มวิทยา / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพิ่มวิทยา
05 มี.ค. 63 สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 และ ม.2
สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 และ ม.2
โรงเรียนเพิ่มวิทยา / การแต่งกาย ชุดนักเรียน สพม.9
03 มี.ค. 63 ถึง 05 มี.ค. 63 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนเพิ่มวิทยา / การแต่งกาย ชุดนักเรียน โรงเรียนเพิ่มวิทยา
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 สอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ / การแต่งกาย ชุดนักเรียน สทศ.