ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.สำราญ ฉ่ำเย็นอุรา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2523 – 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร บุณยัษเฐียร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2523 – 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร สุมาลย์โรจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2527 – 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัล เจริญเวช
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2531 – 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล สุวัตถี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2534 – 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาท แสงสว่าง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535 – 2543
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาณี โลหิตานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 – 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ สำรวล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายอาคม มากมีทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2553 – 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล ประมวล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557-พ.ศ.2559
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559
ชื่อ-นามสกุล : นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 16 ม.ค.62 - 19 ต.ค.63
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ เย็นรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 28 ต.ค.63 - ปัจจุบัน