ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.01 KB 48586
หนังสือขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.7 KB 48232
กลุ่มบริหารวิชาการ
วช.006 คำร้องขอพักการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.99 KB 122
วช.005 คำร้องขอย้ายห้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.93 KB 108
วช.004 คำร้องขอระเบียน ปพ1กรณีสูญหาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 273.1 KB 113
วช.003 แบบคำร้องขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.71 KB 128
วช.002 แบบคำร้องขอหลักฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.59 KB 141
วช.001-3 บันทึกการเรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.23 KB 123
วช.001-2 บันทึกการเรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.91 KB 123
วช.001-1 คำร้องขอเรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.79 KB 112
วช.007 บันทึกการแลกคาบสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.72 KB 144
กลุ่มบริหารทั่วไป
หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.42 KB 48621
งานประชาสัมพันธ์
>ส่งสรุปรูปภาพกิจกรรมของครู 48472
แบบฟอร์มการจัดทำประชาสัมพันธ์กิจกรรม Unkown Document ขนาดไฟล์ 776.29 KB 48434
กลุ่มนโยบายและแผนงาน
แบบอนุมัติโครงการ (แบบขอใช้งบที่ไม่ใช่เจ้าของโครงการ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.67 KB 16
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 35.54 KB 48553
>โครงการปีงบประมาณ 2563 48213
แบบอนุมัติโครงการ (เจ้าของโครงการ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.49 KB 48349
อื่นๆ
บันทึกรายงานผลการไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.21 KB 48493
บันทึกรายงานผลการไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน.docx Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48427
บันทึกขออนุญาตไปราชการ.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.51 KB 48466
บันทึกขออนุญาตไปราชการ.docx Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 48568
บันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน.pdf 48587
บันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน.docx Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 48215
เเบบฟอร์มเอกสารราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.22 MB 48502