ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.01 KB 1828
หนังสือขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.7 KB 1488
กลุ่มบริหารวิชาการ
ตารางสอนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.11 KB 1617
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.19 KB 1561
กลุ่มบริหารทั่วไป
หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.42 KB 1870
งานประชาสัมพันธ์
ส่งสรุปรูปภาพกิจกรรมของครู 1716
แบบฟอร์มการจัดทำประชาสัมพันธ์กิจกรรม Unkown Document ขนาดไฟล์ 776.29 KB 1696
กลุ่มนโยบายและแผนงาน
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 35.54 KB 1810
โครงการปีงบประมาณ 2563 1458
แบบอนุมัติโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.49 KB 1564
อื่นๆ
บันทึกรายงานผลการไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.21 KB 1734
บันทึกรายงานผลการไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน.docx Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 1689
บันทึกขออนุญาตไปราชการ.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.51 KB 1726
บันทึกขออนุญาตไปราชการ.docx Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 1813
บันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน.pdf 1848
บันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน.docx Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 1455
เเบบฟอร์มเอกสารราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.22 MB 1762