ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.01 KB 93721
หนังสือขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.7 KB 93712
กลุ่มบริหารวิชาการ
ตารางสอนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.11 KB 93689
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.19 KB 93711
กลุ่มบริหารทั่วไป
หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.42 KB 45340
งานประชาสัมพันธ์
ส่งสรุปรูปภาพกิจกรรมของครู 93677
แบบฟอร์มการจัดทำประชาสัมพันธ์กิจกรรม Unkown Document ขนาดไฟล์ 776.29 KB 93678
กลุ่มนโยบายและแผนงาน
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 35.54 KB 93599
โครงการปีงบประมาณ 2563 93692
แบบอนุมัติโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.49 KB 93752
อื่นๆ
บันทึกรายงานผลการไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.21 KB 93663
บันทึกรายงานผลการไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน.docx Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 93671
บันทึกขออนุญาตไปราชการ.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.51 KB 93657
บันทึกขออนุญาตไปราชการ.docx Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 93663
บันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน.pdf 93661
บันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน.docx Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 93661
เเบบฟอร์มเอกสารราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.22 MB 93660