ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสัญญา เอี่ยมพินพันธ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณี ขาวนวล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางนิโลบล สำราญทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยา ชัยศิลปีชีวะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.โยธิน ทองเป็นใหญ่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรเดช ธรรมประโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปฐมชยาภิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ อบเชย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกล้า สำราญทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนากร ไล้ประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพยุง นาคธรรมขันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ