ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายศุภชัย ปักกาโต
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

นายอัครเทพ กลิ่นจันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (ภาษาต่างประเทศ)

นางสาวนฤมล สุขสะกิจ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (ภาษาไทย)

นางสาวสุรัตนา แช่มชื่น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (ภาษาไทย)