ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวอลิสา ปูน้อย
วิทยาศาสตร์

นางสาววราลี ทองอ่อน
วิทยาศาสตร์

นางสาวน้ำทิพย์ กลิ่นจันทร
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวมาลี บัวชูก้าน
ภาษาต่างประเทศ

นางสาววิไลลักษณ์ นวลจันทร์
ภาษาไทย

นางสาวชลธิชา เอี่ยมพิมพันธ์
ภาษาไทย

นางสาวต้นส้ม จั่นโพธิ์เตี้ย
ภาษาไทย