ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

          โรงเรียนเพิ่มวิทยา  ตั้งอยู่ เลขที่ 100 หมู่ที่ 3 ถนนสาย 8 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120 โทรศัพท์ 034-331199 โทรสาร 034-339088 e-mail :Phom_school@hotmail.com   website : https://www.permwit.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 9 เปิดสอนตั้งแต่ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอน ตั้งแต่ ระดับ มีเขตพื้นที่บริการ 3 ตำบล ได้แก่ 
          1. ตำบลบางกระเบา

          2. ตำบลนครชัยศรี
          3. 
ตำบลขุนแก้ว
มีเนื้อที่ 1ไร่ 3 งาน


 
ประวัติโรงเรียนเพิ่มวิทยาโดยย่อ
          โรงเรียนเพิ่มวิทยา เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ ของวัดกลางบางแก้ว โดยพระเดชพระคุณพระพุทธวิถีนายก (เพิ่ม ปุญฺญวสฺโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว และเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี ได้สละทุนทรัพย์ส่วนตัวสร้างอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารไม้สองชั้นทรงปั้นหยา ขออนุญาตเปิดเรียนสายสามัญ ชื่อ “โรงเรียนเพิ่มวิทยา” ตามนามขององค์ผู้ก่อตั้ง เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมปีที่ 3 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 โรงเรียนเพิ่มวิทยา ดำเนินกิจการในฐานะโรงเรียนราษฎร์ของวัดมาตั้งแต่นั้นจนถึง พ.ศ. 2502 หลวงปู่เพิ่มจึงได้ก่อตั้งมูลนิธิเพิ่มวิทยาขึ้นมอบหมายให้มูลนิธิเพิ่มวิทยารับหน้าที่บริหารดูแลกิจการโรงเรียนสืบแทน และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเพิ่มวิทยามูลนิธิ” ตั้งแต่นั้นมา โรงเรียนเพิ่มวิทยาดำเนินกิจการ ในสภาพของโรงเรียนราษฎร์มาเป็นระยะเวลา 37 ปี กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับโอนเป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2522