ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

          โรงเรียนเพิ่มวิทยา  ตั้งอยู่ เลขที่ 100 หมู่ที่ 3 ถนนสาย 8 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120
          โทรศัพท์ 034-331199 โทรสาร 034-339088
          E-mail : 
permwit331199@gmail.com
 
          Website : www.permwit.ac.th
          สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมนครปฐม เปิดสอนตั้งแต่ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
ประวัติโรงเรียนเพิ่มวิทยาโดยย่อ

          โรงเรียนเพิ่มวิทยา เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ ของวัดกลางบางแก้ว โดยพระเดชพระคุณพระพุทธวิถีนายก (เพิ่ม ปุญฺญวสฺโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว และเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี ได้สละทุนทรัพย์ส่วนตัวสร้างอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารไม้สองชั้นทรงปั้นหยา ขออนุญาตเปิดเรียนสายสามัญ ชื่อ “โรงเรียนเพิ่มวิทยา” ตามนามขององค์ผู้ก่อตั้ง เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมปีที่ 3 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 โรงเรียนเพิ่มวิทยา ดำเนินกิจการในฐานะโรงเรียนราษฎร์ของวัดมาตั้งแต่นั้นจนถึง พ.ศ. 2502 หลวงปู่เพิ่มจึงได้ก่อตั้งมูลนิธิเพิ่มวิทยาขึ้นมอบหมายให้มูลนิธิเพิ่มวิทยารับหน้าที่บริหารดูแลกิจการโรงเรียนสืบแทน และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเพิ่มวิทยามูลนิธิ” ตั้งแต่นั้นมา โรงเรียนเพิ่มวิทยาดำเนินกิจการ ในสภาพของโรงเรียนราษฎร์มาเป็นระยะเวลา 37 ปี กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับโอนเป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2522