วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์  (Vision)

    โรงเรียนเพิ่มวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และพัฒนาทักษะชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน


พันธกิจ (Mission)
   1. พัฒนาบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเป็นระบบ แบบมีส่วนร่วมด้วยระบบคุณภาพ
   2. จัดบรรยากาศ พัฒนาภูมิทัศน์ และการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

   3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มีภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีจิตสาธารณะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของความเป็นครู

   5. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานความสัมพันธ์ชุมชน
เป้าประสงค์ (Goal)
      1. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

      2. สถานศึกษา ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

      3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

      4. สถานศึกษามีการจัดระบบบริหารเชิงคุณภาพบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      5. สถานศึกษาจัดบรรยากาศและให้บริการแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

      6. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานและสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม