ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายพลพจน์ พรมมา
ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน