บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Scratc
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Scratc
https://drive.google.com/file/d/1CDQnTQtPaSZ6Qdf1vKdu6d11E-AF6Mea/view?usp=sharing