ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Permwit News
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564
ประชุมครู ประจำเดือนมิถุนายน 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 1-4 มิ.ย.64
รับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
โรงเรียนเพิ่มวิทยาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พระครูสถิตบุญเขต อดีเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว
กิจกรรมอำลาและปัจฉิมนิเทศ
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมมอบเกียรติให้กับคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี
โครงการค่ายคุณธรรม "เพิ่มวิทย์ จิตอาสารักษ์โรงเรียน"
ผู้บริหาร คณะครู - นักเรียนร่วมกันปลูกต้นกล้วย บริเวณด้านหลังโรงเรียน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
คณะครูทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 29 มกราคม 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 28 มกราคม 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 27 มกราคม 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 26 มกราคม 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 25 มกราคม 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 22 มกราคม 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 21 มกราคม 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 20 มกราคม 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 19 มกราคม 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 18 มกราคม 2564
ประชุมนิเทศ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์