เผยแพร่ PLC
เผยแพร่การจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
เผยแพร่การจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

        คณะผู้จัดทำขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการ PLC ในโอกาสต่อไป จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300.02 KB